Regulamin Szerokie Wody

REGULAMIN OBIEKTU  SZEROKIE WODY SEA&SAND

 

§1

 

PRZEDMIOT REGULAMINU

 

1. Regulamin Szerokie Wody Sea & Sand określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji oraz zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie.

Dokonując rezerwacji Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.

2. Przestrzeganie regulaminu dotyczy wszystkich Gości przebywających na terenie Szerokie Wody Sea & Sand.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji obiektu, w każdym pokoju, a także na stronie internetowej obiektu: www.szerokiewody.pl.

 

§2

 

DOBA HOTELOWA

 

1. Jednostką określającą długość pobytu w pokoju jest doba hotelowa.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

3. Prośbę przedłużenia doby hotelowej gość powinien zgłosić w recepcji do dnia poprzedzającego wymeldowanie. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt lub braku wolnych miejsc.

5. Przebywanie gościa w pokoju po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu i podlega opłacie

za dodatkową dobę według aktualnego cennika.

 

§3

 

MELDUNEK

 

1. Podstawą do zameldowania gościa jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu). W przypadku odmowy okazania w/w dokumentu, obsługa obiektu ma prawo odmówić zameldowania gościa i wydania karty do pokoju.

2. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju gościa, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.

4. Obiekt może nie wyrazić zgody na przyjęcie gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu  lub mieniu gości, szkody na osobie gościa, pracownikach obiektu lub innych osobach przebywających w obiekcie.

5. Dzieci do lat 5 bezpłatnie, jeżeli śpią z rodzicami.

 

§4

 

USŁUGI

 

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

3. Obiekt ma obowiązek zapewnić gościom warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie; bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o gościu; sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

4. Śniadania serwowane są w formie bufetu szwedzkiego przy minimum 20 osobach. Wynoszenie jedzenia z sali

konsumpcyjnej wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty za dany posiłek.

7. Istnieje możliwość zamówienia posiłku do pokoju w godzinach otwarcia Restauracji Laguna Marine Food & Drink. Room service płatny dodatkowo 20 PLN każdorazowo.

9. W celu zamówienia dodatkowej poduszki, koca, kołdry proszę o kontakt z recepcją.

 

 

 

 

 

§5

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice / opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia

wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

4. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i papierosów elektronicznych. Przy nieprzestrzeganiu tej zasady obiekt obciąży gościa kwotą w wysokości 500 PLN – każdorazowo. W/w kwota zostanie doliczona do rachunku gościa.

5. W związku z zainstalowanym w obiekcie systemem PPOŻ, gość zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Drogi ewakuacyjne znajdują się w biurku w każdym pokoju.

6. W przypadku uruchomienia przez gościa czujnika alarmu przeciwpożarowego wskutek palenia tytoniu na terenie hotelu lub nieuzasadnionego uruchomienia alarmu przeciwpożarowego poprzez zbicie szybki alarmowej systemu ppoż., obiekt naliczy opłatę w wysokości 500 PLN. W przypadku gdy na skutek uruchomienia przez gościa w/w systemu sygnalizacji ppoż. nastąpi przyjazd Jednostki Straży Pożarnej gość pokrywa wszystkie koszty akcji z tym związanej, w tym mandat wystawiany przez Dowódcę Jednostki Straży Pożarnej przybyłej do obiektu na skutek czynności sprowokowanych przez gościa.

7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek

przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.

8. Każdorazowo gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

9. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów

łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

10. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

 

 

§6

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 

1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

§7

 

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego, mogą zostać odesłane na wskazany przez gościa adres, na jego koszt, tylko na prośbę gościa.

2. W przypadku nie otrzymania od gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa powyższe przedmioty przez okres jednego tygodnia, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność obiektu.

3. Artykuły spożywcze oraz leki nie będą przechowywane.

 

 

§8

 

CISZA NOCNA

 

1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§9

 

REKLAMACJE

 

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja, po czym zostają one przekazane kierownikowi obiektu.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od daty zgłoszenia.

 

§10

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

1. Obiekt akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za dodatkową opłatą. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych gości i personelu.

Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt do  restauracji. Obiekt ma prawo odmówić usług sprzątania przy obecności zwierzęcia w pokoju.

2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez PHU DAGMOR, ul. Storczykowa 6, 76-270 Ustka dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu gościa w obiekcie, korzystania przez gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikowania.

3. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

4. Obiekt prowadzi sprzątanie bieżące pokoi, które odbywa się codziennie poza niedzielami i dniami świątecznymi. W pokojach znajdują się komunikatory, które ułatwiają Służbie Pięter pracę. Wymiana pościeli odbywa na życzenie gościa, nie częściej niż raz na 7 dni pobytu.

5. W trosce o ekologię obiekt wprowadza następujące rozwiązanie: ręczniki pozostawione na podłodze oznaczają wymianę na nowe, a pozostawione na wieszakach ponowne użycie.

6. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia gościa kosztami w wysokości 500 PLN za dodatkowe sprzątanie związane z nietypowymi zabrudzeniami np. zabrudzeniami spowodowanymi zaburzeniami gastrologicznymi. W/w kwota zostanie doliczona do rachunku gościa.

7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych gości obiektu.

8. Gościom nie wolno dokonywać zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.

9. Na posiłkach obowiązuje strój formalny.

10. Obiekt ma prawo zażądać od Gościa uregulowania rachunku za pobyt w dniu zameldowania.

11. Rozmowy telefoniczne pomiędzy pokojami oraz innymi telefonami wewnętrznymi są bezpłatne.

12. Ze względu na przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.

13. Karty od pokoi wydawane są w ilości 1 egzemplarz na pokój. Zalecane jest pozostawianie karty

w recepcji hotelu. Zgubienie karty wiąże się z obciążeniem gościa opłatą w wysokości 100 zł. W/w kwota zostanie doliczona do rachunku gościa.

14. Korzystanie ze Strefy SPA: jacuzzi oraz sauny pod wpływem alkoholu jest surowo zabronione.

15. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu  Szerokie Wody regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji. Depozyt znajduje się w recepcji.

16. Strefa SPA jest strefą ciszy. Prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych. Należy również

powstrzymać się od głośnych rozmów, żeby nie przeszkadzać innym gościom w chwilach relaksu. Bezpośrednio przed zabiegiem nie należy spożywać ciężkich posiłków i alkoholu. W przypadku rezygnacji z zabiegu lub chęci zmiany jego terminu prosimy o zgłoszenie tego faktu minimum 24 godziny wcześniej. Brak takiej informacji skutkuje potraktowaniem bonu jako zrealizowanego jak i doliczeniem usługi do rachunku Gościa.

Za rzeczy pozostawione na terenie strefy SPA personel nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

 

Z góry dziękujemy za przestrzeganie regulaminu obiektu.

Dyrekcja Szerokie Wody Sea&Sand